donderdag 30 april 2020

Kwijtschelding eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor de maanden april en mei


Kwijtschelding eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor de maanden april en mei

Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen in verband met de coronacrisis. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.

Zorgaanbieders zijn opgeroepen om – vanwege de getroffen maatregelen - waar mogelijk volwaardige alternatieve vormen van zorg en ondersteuning te bieden. Maar het kan ook voorkomen dat zorg en ondersteuning in zijn geheel geen doorgang kan vinden. Als de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enige maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd. Met dit uitgangspunt is uitgegaan van een relatief beperkt aantal situaties waarin dit het geval zou zijn. Er is toen geen rekening gehouden met een crisis van de huidige omvang en de vele mutaties die dit nu zou opleveren.

De toepassing van start-stop tijdens de huidige crisis zou nu betekenen dat gemeenten, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt moet worden (en wanneer deze weer moet starten).

Omdat dit voor alle betrokken partijen een grote (administratieve) uitvoeringslast is, is besloten om voor de Wmo-cliënten de eigen bijdrage voor in ieder geval april en mei niet te innen, met uitzondering dus van de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.

De informatie over bovenstaand besluit van de minister die naar de Kamer is gegaan, is te vinden in de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken (pagina 33 en 34) (klik op deze link voor deze brief: https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2020-04/pg-204449-a.pdf

Hugo de Jonge beslist op een later tijdstip of de inning van de eigen bijdrage Wmo per juni weer kan worden gestart. VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

Komende activiteiten

Bekijk alle activiteiten