vrijdag 30 augustus 2019

Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?


Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gewijzigd. Daarbij is vastgesteld dat iedereen die gebruik maakt van deze wet en hulp vraagt aan de gemeente een eigen bijdrage moet betalen van € 17,50 per vier weken. Bij diverse bijeenkomsten in Valkenswaard hoor ik regelmatig dat er mensen zijn die meer betalen.

Het te betalen bedrag van € 17,50 uur wordt het abonnementstarief genoemd. De Minister heeft bepaald dat dit tarief vanaf 1 januari 2019 gaat gelden voor onder andere de thuiszorg die vergoed wordt uit de WMO. Nu blijkt dat er veel vragen zijn over deze vergoeding omdat cliënten meer betalen dan die € 17,50 per vier weken.

In de wet wordt er onderscheid gemaakt tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen zijn hulpmiddelen of ondersteuning die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarbij kun je denken aan de verschillende maaltijd bedrijven, een openbaar vervoerspas, automaatje of de boodschappendienst van een supermarkt. Uw eigen bijdrage voor dit soort voorzieningen zijn dit jaar nog gebaseerd op het inkomen en het spaargeld.

Een maatwerkvoorziening kunt u aanvragen bij de gemeente. Er komt dan een WMO/consulent bij u thuis voor het doen van een onderzoek. In dat onderzoek, ook wel `keukentafelgesprek` genoemd, wordt vastgesteld welke ondersteuning u nodig heeft. Dit kan van alles zijn. Denk daarbij onder andere aan individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning. De hulp is dan precies wat u nodig heeft. Maatwerk dus. Voor deze voorzieningen moet een eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken worden betaald.

In de gemeente Valkenswaard wordt huishoudelijke hulp veelal gezien als een algemene voorziening. Als inwoner van Valkenswaard betaal je dan een hogere eigen bijdrage die afhankelijk is van inkomen en spaargeld. Het gevolg hiervan is dat u verschillende rekeningen kunt ontvangen op verschillende tijden. Het krijgen van verschillende rekeningen voor geleverde zorg of hulp noemt men ook wel `stapeling`. Het opstapelen van verschillende kosten waardoor de zorgkosten steeds hoger worden.

Op 1 januari 2020 zal de wet opnieuw worden gewijzigd. Dan zal de eigen bijdrage worden verhoogd van € 17,50 per vier weken naar € 19,00 per maand. ( er zijn 13 perioden van vier weken en maar 12 perioden van een maand in een jaar) Op die datum is het abonnementstarief geldig voor zowel maatwerkvoorzieningen als een deel van de algemene voorzieningen. Daarbij is het niet meer van belang wat uw inkomen of spaargeld is.

Voor de algemene voorzieningen die onder deze nieuwe regeling gaan vallen moet de gemeenteraad een verordening vaststellen. Uitgangspunt daarbij kan zijn dat alleen die algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen die worden verstrekt ter compensatie van beperkingen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen cliënten en betrokken hulpverleners.

Let dus goed op de rekeningen die je krijgt en als je vragen hebt stel die dan bij het WMO loket op het gemeentehuis van Valkenswaard.

Burgerinitiatief Sociaal Domein

Namens deze,

Theo van de Loo

Komende activiteiten

Bekijk alle activiteiten